• INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKOŁOSZOWIE

     Administrator danych osobowych

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pan Jacek Makowiecki - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skołoszowie, ul. Franciszkańska 53, 37-550 Skołoszów.

    Kontakt:

    1. listownie: ul. Franciszkańska 53, 37-550 Skołoszów

    2. e-mailowo: skoloszow1@wp.pl

    3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą Szkoły: /SPSkoloszow53/SkrytkaESP

    4. telefonicznie: 16 628 10 78

    Inspektor ochrony danych osobowych

    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest pan Sebastian Gdula.

    Kontakt:

    1. listownie: ul. Franciszkańska 53, 37-550 Skołoszów

    2. e-mailowo: spsk.iod@wp.pl

    3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą Szkoły: /SPSkoloszow53/SkrytkaESP

    4. telefonicznie: 16 628 10 78

    Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

    • żądanie dostępu do swoich danych osobowych;

    • prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

    • prawo do usunięcia danych;

    • prawo do ograniczenia przetwarzania;

    • prawo do wycofania zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);

    • prawo do przenoszenia danych;

    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

     


    KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

     

    Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Padereskiego w Skołoszowie z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 53,37-550 Skołoszów, tel. 16 6281078, e-mail: skoloszow1@wp.pl; jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Padereskiego w Skołoszowie.

    2. W prawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

    • listownie Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skołoszowie,ul. Franciszkańska 53, 37-550 Skołoszów;

    • telefonicznie – 16 628 10 78;

    • e-mailowo: spsk.iod@wp.pl

    • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /SPSkoloszow53/SkrytkaESP

     

    1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także w związku z realizacją zadań statutowych.

    2. W ramach zadań statutowych dane osobowe będą przetwarzane:

        1) dla celów realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa, a także w związku z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania;

              2) w celu organizacji konkursów, zawodów innych form rywalizacji indywidualnej i zespołowej.

              3) w celu przetwarzania danych osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły, autobusu szkolnego.

    1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

    2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

    3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

    4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz okres wynikający z obowiązujących Administratora regulacji dotyczących archiwizacji.

    5. Dane osobowe mogą być ujawniane stronom postępowania podatkowego oraz innym podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa zobowiązujących Administratora do ujawnienia informacji oraz zawartych umów.

    6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

    • żądanie dostępu do swoich danych osobowych;

    • prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

    • prawo do usunięcia danych;

    • prawo do ograniczenia przetwarzania;

    • prawo do wycofania zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);

    • prawo do przenoszenia danych;

    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

     

    1. Dane osobowe są poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji w zakresie rekrutacji, nie są poddawane profilowaniu.

    2. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
      

    Klauzula informacyjna RODO – prawa osób, których dane dotyczą (pdf).

     


    KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
    W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKOŁOSZOWIE

    1. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skołoszowie prowadzi monitoring wizyjny w budynku, przy ul. Franciszkańskiej 53, 37 – 550 Skołoszów oraz terenu wokół niego.
      

    2. W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że Administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skołoszowie.
      

    3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wykorzystując następujące kanały komunikacyjne:

    • listownie – Szkoła Podstawowa im. Igancego Jana Padereskiego w Skołoszowie, ul. Franciszkańska 53, 37-550 Skołoszów;

    • telefonicznie – 16 628 10 78;

    • e-mailowo: spsk.iod@wp.pl

    • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /SPSkoloszow53/SkrytkaESP

    1. Monitoring wizyjny obejmuje budynek oraz jego otoczenie i stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, ochrony mienia.
      

    2. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią: art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
      

    3. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 21 dni (zapis w pętli) i po tym czasie zostają zapisane nowymi nagraniami.
      

    4. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu. Uprawnione organy, którym dane zostaną udostępnione, mają obowiązek przetwarzać je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i tylko w celu, w jakim dane im udostępniono.
      

    5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia.
      

    6. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
      

    7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


     Klauzula informacyjna - monitoring (pdf).